روز های زوج :

 9:30 الی 11   آقایان 
 11 الی 12:30  آقایان 
 16 الی 17:30  بانوان
 17:30 الی 19   آقایان
 19 الی 20:30  آقایان
 20:30 الی 22  آقایان  

 

 روزهای فرد :

 9:30 الی 11    بانوان
 11 الی 12:30  آقایان
 16:30 الی 19            بانوان VIP
 19 الی 20:30  آقایان VIP
 20:30 الی 22  آقایان