روزهای زوج

 ساعت  آقا/ خانم  نوع
 16 تا 17:30  بانوان  تمرینی - آموزشی 
 17:30 تا 19  آقایان   تمرینی - آموزشی
 19 تا 20:30  آقایان    تمرینی - آموزشی
 20:30 تا 22  آقایان    VIP تمرینی - آموزشی نیمه خصوصی
 22 تا 23:30  آقایان    آزاد - آموزشی

روزهای فرد

 ساعت  آقا/ خانم  نوع
 16:30 تا 19  بانوان VIP تمرینی - آموزشی نیمه خصوصی
 19 تا 20:30  آقایان   VIP تمرینی - آموزشی نیمه خصوصی
 20:30 تا 22  آقایان    تمرینی - آموزشی
 22 تا 23:30  آقایان    آزاد - آموزشی

شرایط ثبت نام آکادمی تنیس روی میز تائبی پور

مشخصات سانس های تمرینی آموزشی:

۱- تمرینات با توپ نیتاکو پلاستیکی مثبت ۴۰ انجام میگیرد
۲- رفع اشکال و آموزش عمومی
۳- توپ اندازی دوره ای بسته به نیاز افراد
۴- کار با مربی به صورت مستقیم یک جلسه ۲۰ دقیقه ای در هر ماه
۵- کار با دستگاه توپ انداز یک جلسه ۲۰ دقیقه ای در هر ماه


مشخصات سانس های VIP(تمرینی، آموزشی نیمه خصوصی)

۱- توپ تمرینی نیتاکو پلاستیکی مثبت ۴۰
۲- رفع اشکال شخصی و آموزش عمومی
۳- توپ اندازی دوره ای بسته به نیاز افراد
۴- کار با مربی به صورت مستقیم دو جلسه ۲۰ دقیقه ای در هر ماه
۵- کار با دستگاه توپ انداز سه جلسه ۲۰ دقیقه ای در هر ماه
۶- حضور حداقل دو مربی در هر سانس

هزینه ثبت نام:

  • سانس های تمرینی،آموزشی یک ماهه ۱۵۰۰۰۰ تومان و سه ماهه ۳۳۰۰۰۰ تومان
  • سانس VIP اقایان:یک ماهه ۲۰۰۰۰۰ تومان و سه ماهه ۴۵۰۰۰۰ تومان
  • سانس VIP بانوان یک ماهه ۲۵۰۰۰۰ تومان و سه ماهه ۶۰۰۰۰۰ تومان


نکته۱: منظور از ثبت نام سه ماهه ثبت نام به صورت فصلی می باشد و ثبت نام ترم بهار به صورت ۲/۵ماهه با کسر ۱۵ روز از مبلغ انجام می گردد.

نکته ۲: کلیه ثبت نام ها به صورت نقدی و در ابتدای شروع کلاس ها انجام میگیرد.